Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija utvrđuje se nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 649/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (SL L 201, od 27. 7. 2012.).

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (Nar. nov., br. 139/10 i 25/13).

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag