U Nar. nov., br. 93 od 30. srpnja 2014. objavljen je Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta koji će stupiti na snagu 7. kolovoza 2014.

Zakonom su propisani uvjeti, visina i način dodjele potpora za očuvanje radnih mjesta radnika.

Poslodavac koji može biti korisnik potpore za očuvanje radnih mjesta je fizička ili pravna osoba kod koje je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju pri čemu se pod pojmovima:

  • privremeni pad poslovnih aktivnosti smatra smanjenje poslovnih aktivnosti u poslovanju poslodavca u opsegu u kojem, unatoč poduzimanju mjera s ciljem poboljšanja svoje poslovne situacije, poslodavac više ne može osigurati rad radnika u punom radnom vremenu,
  • gubitak u poslovanju smatra negativan financijski rezultat poslovanja koji je poslodavac iskazao u godišnjem financijskom izvještaju koji prethodi godini u kojoj se podnosi zahtjev za dodjelu potpore, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje financijsko i računovodstveno poslovanje poduzetnika.

Potpora za očuvanje radnih mjesta može se dodijeliti poslodavcu pod uvjetom da je prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore podmirio obveze po osnovi poreza i doprinosa te da je utvrdio program za očuvanje radnih mjesta.

Osim toga, Zakonom  su propisane i potpore za skraćivanje punog radnog vremena radnika, za obrazovanje ili osposobljavanje.

Potpore se mogu koristiti za sve ili samo pojedine radnike s tim da se ne mogu istovremeno koristiti za iste radnike potpore za skraćivanje punog radnog vremena radnika i za obrazovanje ili osposobljavanje. Za vrijeme korištenja potpora poslodavac mora redovito isplaćivati plaću te podmirivati propisane obveze.

Objavljeno: 31.07.2014.

natrag