U Nar. nov., br. 128/14 od 31. listopada 2014. objavljen je Zakon o područjima i sjedištima sudova (u nastavku: Zakon), a stupit će na snagu  1. travnja 2015., osim čl. 4. st. 1., 2. i 3., čl. 6. i čl. 14. koji stupaju na snagu 1. srpnja 2015., te čl. 4. st. 4. koji stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Stupanjem ovoga Zakona na snagu prestat će važiti raniji Zakon o područjima i sjedištima sudova (Nar. nov., br. 144/10 i 84/11), a 1. srpnja 2015. prestatće važiti Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova (Nar. nov., br. 137/09).

Zakonom se ustanovljavaju županijski, općinski, prekršajni, trgovački i upravni sudovi te se određuju područja njihove nadležnosti i sjedišta u kojima će djelovati. Novom organizacijom se područje Republike Hrvatske dijeli na 15 pravosudnih područja, i to tako da se ustanovljava 15 županijskih sudova, 24 općinska i 22 prekršajna suda. Također se ustanovljuje nova organizacija mreže trgovačkih sudova na način da se ustanovljava Trgovački sud u Pazinu za područje Istarske županije. Sukladno tome utvrđuju se i sjedišta sudova.

Sadašnji općinski i prekršajni sudovi koji prestaju s radom postat će stalne službe novoustanovljenih općinskih i prekršajnih sudova, a sadašnje stalne službe općinskih i prekršajnih sudova postat će stalne službe novoustanovljenih općinskih i prekršajnih sudova. Na taj će se način i ubuduće građanima osiguravati pristup općinskim i prekršajnim sudovima istovjetan onome kakav imaju i danas.

Nova reorganizacija polazi od toga da se na području svake županije ustanovljuje jedan općinski i jedan prekršajni sud, s time da je sjedište ovih sudova u sjedištu županijskih sudova, a u županijama koje nemaju županijski sud, sjedište općinskih i prekršajnih sudova je u sjedištu županije. Izuzetak od ovog kriterija je Krapinsko-zagorska županija u kojoj je umjesto Krapine kao sjedišta županije, sjedište općinskog i prekršajnog suda smješteno u Zlatar zbog osiguranih znatno kvalitetnijih prostornih i tehničkih uvjeta za rad suda od onih u gradu Krapini te područje Zagrebačke županije na kojem su, zbog veličine područja, geografskog položaja i broja stanovnika, ustanovljena dva općinska i dva prekršajna suda, i to Općinski sud u Velikoj Gorici i Općinski sud u Novom Zagrebu te Prekršajni sud u Velikoj Gorici i Prekršajni sud u Novom Zagrebu.

Objavljeno: 03.11.2014.

natrag