U Nar. nov., br. 74/14 od 18. lipnja 2014. objavljen je Zakon o mjeriteljstvu (u nastavku: Zakon), a stupa na snagu 26. lipnja 2014.

Zakonom se uređuje djelokrug državnih tijela te ovlaštenih tijela u mjeriteljstvu, sustav točnih i međusobno spojivih mjerenja, sustav mjernih jedinica, mjerni etaloni, utvrđivanje mjeriteljskih zahtjeva za mjerila u zakonskom mjeriteljstvu, stavljanje zakonitih mjerila na tržište i na raspolaganje na tržištu te uporabu, ovjeravanje mjerila, stavljanje pretpakovina na tržište i na raspolaganje na tržištu, mjeriteljski zahtjevi za pretpakovine i boce kao mjerne spremnike te mjeriteljska inspekcija.

Danom stupanja Zakona na snagu prestaje važiti Zakon o mjeriteljstvu (Nar. nov., br. 163/03, 194/03 i 111/07; u nastavku: raniji Zakon). Međutim, postupci koji su započeti do stupanja Zakona na snagu nastavit će se i dovršiti prema odredbama ranijeg Zakona.

Isto tako, rješenja o proglašenju državnih etalona, odobrenju tipa, potvrde o ovjeravanju i ovjerni žigovi, koji su izdani prije stupanja Zakona na snagu, važe do isteka roka na koji su izdani. Također, i rješenja o ovlašćivanju ovlaštenih servisa i ovlaštenih pravnih osoba, koja su izdana prije stupanja Zakona na snagu, važe do isteka roka na koji su izdani.

Provedbeni propisi koji su doneseni na temelju Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 11/94 i 37/94), a koji su ostavljeni na snazi ranijim Zakonom, ostaju na snazi i dalje do stupanja na snagu propisa donesenih na temelju novog Zakona o mjeriteljstvu, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s njegovim odredbama.

Objavljeno: 23.06.2014.

natrag