U Nar. nov., br. 74/14 od 18. lipnja 2014. objavljen je Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (u nastavku: Zakon) čije odredbe stupaju na snagu 26. lipnja 2014. osim čl. 57., 58. i 59. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016.

Zakonom se uređuje sustav izvlaštenja, način utvrđivanja interesa RH u tom sustavu, tijela nadležna za provedbu postupka izvlaštenja, pripremne radnje i postupak izvlaštenja, način određivanja naknade za izvlaštene nekretnine, način određivanja naknade za nekretnine koje se po posebnom propisu smatraju izvlaštenima te druga pitanja s tim u vezi.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o izvlaštenju (Nar. nov., br. 9/94, 35/94, 112/00 - OUSRH, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12). Postupci pokrenuti do stupanja Zakona na snagu dovršit će se prema odredbama Zakona o izvlaštenju, ali na postupke određivanja naknade za nekretnine eksproprirane ili deposedirane sukladno ranijim propisima, koji nisu pokrenuti do stupanja Zakona na snagu, primjenjivat će se njegove odredbe.

Objavljeno: 23.06.2014.

natrag