U Nar. nov., br. 152/14 od 22.12.2014. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 30.12.2014.

Zakon, između ostalog, propisuje da u provedbi inspekcijskog nadzora u području ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga, turistički inspektor će rješenjem zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanje ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog tijela izdanom temeljem čl. 19., 20., 22., 23., 25., 33. i 38.a ovoga Zakona. Rješenje je turistički inspektor dužan otpremiti stranci najkasnije sljedeći radni dan od zaključenja zapisnika o inspekcijskom nadzoru. Žalba protiv rješenja ne odgađa izvršenje rješenja.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 89/14).

Objavljeno: 30.12.2014.

natrag