U Nar. nov., br. 152/14 od 22.12.2014. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 30.12.2014.

Zakon, između ostalog, propisuje da u provedbi inspekcijskog nadzora u području pružanja usluga u turizmu, turistički inspektor će rješenjem zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, daljnje pružanje usluga u turizmu, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog tijela izdanom temeljem čl. 10., 27., 47., 50., 54. i 55. ovoga Zakona. Rješenje je turistički inspektor dužan otpremiti stranci najkasnije sljedeći radni dan od zaključenja zapisnika o inspekcijskom nadzoru. Žalba protiv rješenja ne odgađa izvršenje rješenja.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 89/14).

Objavljeno: 30.12.2014.

natrag