U Nar. nov., br. 30 od 5.3.2014. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o električnom potpisu koji je stupio na snagu 6.3.2014.

S obzirom da je Državni inspektorat ukinut, njegove poslove provode nadležni inspektori Ministarstva gospodarstva i Ministarstva financija te je sukladno tome mijenjan čl. 36. Zakona o elektroničkom potpisu (Nar. nov., br.  10/02 i 80/08).

Objavljeno: 10.03.2014.

natrag