U Nar. nov., br. 30 od 5.3.2014. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini koji je stupio na snagu 6.3.2014.

S obzirom da je Državni inspektorat ukinut, njegove poslove preuzimaju nadležni inspektori Ministarstva financija te je u skladu s time mijenjan čl. 22. st. 1. Zakona o elektroničkoj trgovini  (Nar. nov., br.  173/03, 67/08, 36/09 i 130/11) .

Objavljeno: 10.03.2014.

natrag