U Nar. nov., br. 147 od 12.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika koji stupa na snagu 15. prosinca 2014.

Člankom 4. st. 1. važećeg Zakona propisano je da se plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđuju množenjem osnovice za obračun plaće s koeficijentom za određenog dužnosnika, a prema stavku 2. istog članka osnovicu za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.

Člankom 8. st. 1. uređuju se pitanja vezana uz materijalne troškove na čiju naknadu pravosudni dužnosnici imaju pravo za vrijeme obnašanja pravosudne dužnosti, s tim da se na naknade primjenjuju propisi koji se odnose na te naknade za ostale korisnike državnog proračuna.

Odlukom i Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske od 18. srpnja 2014. (Nar. nov., br. 100/2014) pokrenut je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom čl. 4. st. 2. i čl. 8. st. 2. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika te su isti ukinuti.

Izmjenama Zakona izvršeno je terminološko i nomotehničko usklađenje ovog Zakona s važećim propisima koji reguliraju ustrojstvo, djelokrug i nadležnost sudova i državnih odvjetništava te prava i obveze pravosudnih dužnosnika.

Primjena čl. 5. Zakona u 2015. i 2016. godini je odgođena s obzirom da projekcije državnog proračuna RH za ove godine ne predviđaju sredstva za isplatu dodataka na plaće pravosudnih dužnosnika koji obavljaju poslove rukovođenja ustrojstvenim jedinicama pravosudnih tijela.

Objavljeno: 15.12.2014.

natrag