U Nar. nov., br. 74/14 od 18. lipnja 2014. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (u nastavku: Zakon), a stupa na snagu 26. lipnja 2014.

Zakon donosi bitne promjene u sustavu odmjeravanja visine naknade za sastav žalbe u postupcima javne nabave. Naime, dosad procjenjivi žalbeni postupci (visina naknade odvjetničkog troška za sastav žalbe odmjeravala se prema procijenjenoj vrijednosti nabave) prema novom čl. 3. st. 3.  Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave odsad će se tretirati kao neprocjenjivi predmeti. Prema Tbr. 20. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, Nar. nov., br. 142/12 odvjetniku za sastav zahtjeva kojim se pokreće upravni postupak u neprocjenjivim predmetima pripada nagrada od 50 bodova, odnosno 500,00 kn). Također, u žalbenim postupcima u kojima odluka o žalbi nije donesena do dana stupanja Zakona na snagu (dakle do 26.6.2014.), Državna komisija će također odlučiti u skladu sa Zakonom.

Zakonom se dodatno uređuje kako se u pogledu zastara u vezi s prekršajima propisanim Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave primjenjuju odredbe Prekršajnog zakona.

Objavljeno: 23.06.2014.

natrag