U Nar. nov., br. 152/14 od 22.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 30.12.2014.

Zakon, između ostalog, propisuje da je djelatnost Agencije za investicije i konkurentnost (u nastavku: Agencija) sustavna i operativna provedba politika i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva s posebnim naglaskom na poticanje investicija pravnih osoba, poboljšanje učinkovitosti u primjeni inovacija i podrške primjeni financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu uz uvjet poštivanja propisa iz područja zaštite okoliša, odnosno načela održivog razvitka te obavljanje poslova iz područja javno-privatnog partnerstva u skladu s posebnim zakonom iz područja javno-privatnog partnerstva (u nastavku: JPP).

U okviru svoje djelatnosti Agencija obavlja sljedeće poslove: - provodi proaktivni pristup poticanja investicija sukladno Strategiji poticanja investicija, - pomaže u uklanjanju administrativnih barijera i vodi postinvesticijsku brigu, - daje podršku primjeni novih financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu (jamstveni fond za veliku industriju, fond za potporu velikim investitorima i sl.), - pruža savjetodavne usluge trgovačkim društvima i pravnim osobama u provođenju investicija, - organizira konferencije i forume za privlačenje investicija u zemlji i inozemstvu i koordinira svoje aktivnosti s gospodarskom diplomacijom i gospodarskom komorom, - potiče suradnju javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora za jačanje izvrsnosti industrije kroz osnivanje nacionalnih klastera konkurentnosti te pružanje tehničko-administrativne i financijske podrške njihovu radu, - sudjeluje u izradi strateških dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti i prati njihovu realizaciju, - daje podršku u provedbi politike i mjera sektorske specijalizacije regija, - pruža podršku Vijeću za konkurentnost u području mjerenja konkurentnosti i izradi preporuka za unapređenje konkurentnosti, - prati ključne aktivnosti tijela državne uprave i javnih institucija na svim razinama koje značajno utječu na ukupnu konkurentnost nacionalnog gospodarstva i daje preporuke za njihovo unapređenje s aspekta povećanja konkurentnosti, - utem međunarodne suradnje razmjenjuje iskustva i dobru praksu u području unapređenja konkurentnosti i poticanja održivog razvitka, - provodi postupak odobravanja prijedloga projekata JPP-a, - objavljuje popis informacija o projektima koji se namjeravaju provesti po modelu JPP-a, - objavljuje popis odobrenih projekata JPP-a, - surađuje s javnim tijelima u postupku odabira privatnog partnera, - ustrojava i vodi Registar ugovora o JPP-u, - prati provedbu projekata JPP-a sukladno propisima iz područja JPP-a, - izrađuje i objavljuje vodiče i priručnike za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a te daje upute i objašnjenja iz područja JPP-a, - donosi akte i odluke iz nadležnosti Agencije u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje područje JPP-a, - sudjeluje u informiranju subjekata na tržištu JPP-a o zakonodavnom i institucionalnom okviru JPP-a, u prijenosu znanja o JPP-u te u promicanju najbolje prakse, - surađuje s inozemnim nacionalnim tijelima ovlaštenima za primjenu modela JPP-a i provedbu projekata JPP-a te s međunarodnim organizacijama i institucijama u svrhu unapređenja područja JPP-a i izvršenja obveza Republike Hrvatske koje su prenesene u ovlast Agencije, - surađuje s domaćim znanstvenim i istraživačkim institucijama, socijalnim partnerima, gospodarskim i nevladinim udrugama i drugim zainteresiranim stranama u svrhu unapređenja područja i primjene modela JPP-a, - obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom, Statutom, Strateškim planom i drugim posebnim propisima iz područja djelatnosti Agencije.

Zakon propisuje da se za ravnatelja i zamjenika ravnatelja mogu imenovati osobe koje imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog, pravnog ili tehničkog usmjerenja, a način, postupak i drugi uvjeti za imenovanje i razrješenje ravnatelja i zamjenika ravnatelja uređuju se Statutom Agencije. Ravnatelja Agencije na temelju javnog natječaja imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja, a zamjenika ravnatelja Agencije na temelju javnog natječaja imenuje Upravno vijeće, u postupku i pod uvjetima utvrđenim Statutom Agencije. Danom stupanja na snagu Zakona prestaje mandat zamjeniku ravnatelja Agencije.  

Ravnatelj Agencije poduzet će radnje potrebne za provedbu pripajanja Agencije za javno-privatno partnerstvo Agenciji u sudskom registru u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Danom upisa pripajanja Agencija preuzima od Agencije za javno-privatno partnerstvo zaposlene, opremu, prava i obveze te financijska sredstva. Danom stupanja na snagu Zakona zaposlenici Agencije za javno-privatno partnerstvo nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni te zadržavaju stečena prava iz radnog odnosa do sklapanja novih ugovora o radu u skladu s općim aktima Agencije.

Objavljeno: 30.12.2014.

natrag