Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Nar. nov., br. 25/13 i 41/14) propisuje kako pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uvoza, proizvodnje i distribucije, materijala i predmeta namijenjenih neposrednom dodiru s hranom obvezne su svoju djelatnost na propisanom obrascu prijaviti Ministarstvu nadležnom za zdravlje. Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori, sukladno propisima kojima je uređen djelokrug rada i ovlasti sanitarne inspekcije, nadzor nad predmetima opće uporabe te službene kontrole hrane i hrane za životinje.

Izmjene i dopuna Zakona stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 8.4.2014.

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag