U Nar. nov., br. 30 od 5.3.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini koji je stupio na snagu 6.3.2014.

Ovim se Zakonom uređuju pitanja koja se odnose na sprječavanje pojavnih oblika sive ekonomije i nelojalne tržišne utakmice, ukidanje administrativnih barijera i dr.

Od ostalih novina ističemo:

  • uvodi se novi pojam "prigodne prodaje" te se točno odrediti njezino trajanje kao i uvjeti i svrha takve prodaje.
  • briše se definicija "direktne prodaje" budući je takav oblik prodaje predmet Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta. U navedenoj Direktivi 2011/83/EU od 25. listopada 2011. umjesto pojma "direktne prodaje", koristi se pojam "prodaje izvan poslovnih prostorija" kroz "ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija" te je vezano uz isto predviđeno donošenje novog Zakona o zaštiti potrošača,
  • daje se mogućnost šumoposjednicima upisanima u Upisnik šumoposjednika da šumske proizvode prodaju i putem drugih oblika trgovine na veliko u organizaciji strukovnih institucija i/ili savjetodavnih službi ministarstva nadležnog za područje šumarstva sukladno odredbama posebnih propisa.
  • brisane su odredbe koje se odnose na obavljanje djelatnosti trgovine

na veliko u tranzitu za koju nije bio potreban prodajni objekt,

  • uz institut nastavka obavljanja djelatnosti - dopunjuje se na način da se propisuje da na nastavak obavljanja djelatnosti trgovine iz čl. 13. st. 9. važećeg Zakona bez izdavanja novog rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, ne utječe vrijeme izdavanja ranijeg rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine ukoliko su uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine usklađeni s odredbama čl. 43. st. 1. i 2. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Nar. nov., br. 66/09), kao niti promjena vrste robe kojom se obavlja djelatnost trgovine, ukoliko se ne radi o hrani i robama opasnim za život i zdravlje ljudi i životinja te prirodu i okoliš,
  • osobe koje prema posebnim propisima svoje proizvode prodaju na malo izvan prodavaonica na način propisan Zakonom o trgovini, dužne su ishoditi od nadležnog tijela rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta iz čl. 12. važećeg Zakona uz iznimku kada se radi o prigodnoj prodaji (sajmovi, izložbe i sl.),
  • nositelju/članu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva dopušta se prodaja vlastitih proizvoda na malo izvan prodavaonica i na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova i sl. te putem prodaje na daljinu. Uvodi se i prekršajna odgovornost za nositelja/člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva kada obavlja djelatnost trgovine bez rješenja nadležnog tijela, a to je mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba,
  • u cilju zakonite provedbe inspekcijskih poslova izvršena je izmjena vezana uz osiguravanje podataka o stanju robe u prodajnom objektu i dostave potrebnih podataka nadležnom inspektoru na način da se ovim Zakonom ne navodi rok od 24 sata u kojem je trgovac dužan nadležnom inspektoru osigurati tražene podatke, a što znači da trgovac uvijek i u svako doba mora u prodajnom objektu imati isprave koje sadrže podatke o stanju robe iz kojih se može spoznati nastali poslovni događaj,
  • prvi puta se propisuju slučajevi kada će nadležni inspektor zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi obavljanje djelatnosti trgovine usmenim rješenjem, a to su slučajevi kada je to potrebno radi poduzimanja hitnih mjera radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi,
  • dosadašnji nedostatak koji se odnosio na isticanje radnog vremena ili na ne pridržavanje istaknutog radnog vremena, više ne predstavlja razlog za izricanje mjere zabrane obavljanja djelatnosti pravnoj ili fizičkoj osobi budući se radi o lakšoj povredi propisa i dr.

Objavljeno: 10.03.2014.

natrag