U Nar. nov., br. 94 od 31.7.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama koji stupa na snagu 8.8.2014. godine.

Izmjenama i dopunama Zakona o šumama, uređuju se prvenstveno pitanja koja reguliraju izdvajanja šume i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu RH iz šumskogospodarskoga područja. Naime, šume i šumska zemljišta koja se prostornim planom proglase građevinskim područjem, izdvajaju se iz šumskogospodarskoga područja RH danom stupanja na snagu prostornog plana kojim su uključene u

građevinsko područje. Te šume i šumska zemljišta, od trenutka izdvajanja su u nadležnosti

tijela državne uprave kojem je Vlade RH povjerila upravljanje i raspolaganje državnom imovinom i koordinaciju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu RH.

Također se uređuje i mogućnost gradnje golf igrališta i kampa koji su prostornim planom predviđeni na šumi i šumskom zemljištu s tim da se ista površina ne uključuje u građevinsko područje i ostaje u šumskogospodarskom području RH, a svrha se ostvaruje osnivanjem prava građenja.

Nadalje, ovim izmjenama i dopunama, uvodi se Savjetodavna služba.

Uz navedeno, omogućit će se da se pojedinim šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH mogu koristiti tijela državne uprave dok se pojedinima može gospodariti u svrhu znanstvenoistraživačkog rada i znanstveno-nastavne djelatnosti i to samo pravne osobe sa statusom javne ustanove čiji je osnivač RH i njihove znanstveno-nastavne sastavnice, na način i uz uvjete propisane ovim Zakonom i posebnim propisima. Odredbama postojećeg Zakona tim šumama je jedino moglo gospodariti trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o., a iznimno ih koristiti tijela državne uprave i pravne osobe čiji je osnivač RH..

Sredstva za naknadu i korištenje općekorisnih funkcija šuma uplaćuju se na račun trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o., a ovim izmjenama i dopunama ta sredstva bi se uplaćivala na poseban račun te bi shodno tome ministar podzakonskim aktom utvrdio uvjete i način korištenja tih sredstava, čime bi postupak trošenja sredstava i nadzor nad provedbom istog bio transparentan.

Objavljeno: 01.08.2014.

natrag