U Nar. nov., br. 93 od 30.7.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru koji stupa na snagu 7. kolovoza 2014. osim čl. 5. ovoga Zakona u dijelu kojim je dodan članak 83.d, koji stupa na snagu na dan koji Europska komisija odredi za datum primjene sustava povezivanja registara u skladu s odredbom članka 5. stavka 2. Direktive 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te Direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava što će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Novim člancima, od 83.a do 83.c, koji stupaju na snagu 7. kolovoza, propisane su odredbe o prekograničnoj suradnji.

Objavljeno: 31.07.2014.

natrag