U Nar. nov., br. 152/14 od 22.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 30.12.2014.

Zakon, između ostalog, propisuje potencijalni strateški projekt kao projekt koji se može realizirati na:

  • nekretnini nad kojom Republika Hrvatska (RH) ima natpolovični većinski suvlasnički dio, prema stanju u zemljišnim knjigama, ili
  • nekretnini nad kojom RH i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju natpolovični većinski suvlasnički dio, prema stanju u zemljišnim knjigama, a koja je prostornim planom planirana za razvoj investicijskih projekata, ili
  • pomorskom dobru, ako ono čini funkcionalnu i poslovnu cjelinu s naprijed navedenom nekretninom.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za upravljanje državnom imovinom odlukom utvrđuje potencijalni strateški projekt, na prijedlog i u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave u čiju nadležnost spada pojedini potencijalni strateški projekt.

Odabir zainteresiranog investitora za realizaciju pojedinog potencijalnog strateškog projekta obavlja se na temelju javnog poziva.

Sadržaj javnog poziva, način raspolaganja nekretninom, visinu naknade za korištenje nekretnine, te sadržaj prijave projekta uređuje Vlada RH odlukom za svaki pojedini projekt, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravljanje državnom imovinom u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave u čiju nadležnost spada pojedini potencijalni strateški projekt. Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravljanje državnom imovinom, središnjeg tijela državne uprave u čiju nadležnost pojedini potencijalni strateški projekt spada, a i na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem se području planira realizirati potencijalni strateški projekt. Javni poziv objavljuje se također putem sredstava javnog priopćavanja.

Kada je zainteresirani investitor RH, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te domaća pravna osoba u vlasništvu RH, javni investicijski projekt prijavljuje zainteresirani investitor središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo ili Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija ako se radi o projektu iz područja energetike, sukladno s posebnim propisima kojima se uređuje energija i energetika. Javno-privatni investicijski projekt prijavljuje zainteresirani investitor Agenciji za investicije i konkurentnost. Kada je zainteresirani investitor fizička osoba, trgovac pojedinac te svaka druga domaća i strana pravna osoba, privatni investicijski projekt prijavljuje zainteresirani investitor Agenciji za investicije i konkurentnost ili Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija ako se radi o projektu iz područja energetike, sukladno s posebnim propisima kojima se uređuje energija i energetika.

Zainteresirani investitor prijavljuje projekt radi njegova proglašenja strateškim projektom, a ovisno o vrsti projekta, središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo ili Agenciji za investicije i konkurentnost ili Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

Objavljeno: 30.12.2014.

natrag