U Nar. nov., br. 74/14 od 18. lipnja 2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (u nastavku: Zakon), a stupa na snagu 26. lipnja 2014.

Zakonom se u pravni poredak RH prenosi Direktiva 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (Tekst od važnosti za Europski gospodarski prostor) (SL L 255, 30/9/2005).

Odredbe Zakona primjenjuju se na državljane Norveške, Lihtenštajna i Islanda danom stupanja na snagu Sporazuma o sudjelovanju Republike Hrvatske u Europskom gospodarskom prostoru.

Objavljeno: 23.06.2014.

natrag