U Nar. nov., br. 30 od 5.3.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu koji je stupio na snagu 6.3.2014.

Navedenim Zakonom propisano je:

  • da inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pružanju usluga u turizmu, umjesto gospodarskih inspektora Državnog inspektorata, provode nadležni turistički inspektori Ministarstva turizma,
  • da se rješenja za pružanje usluga u turizmu umjesto nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata dostavljaju mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva turizma,
  • da se Zakonom o pružanju usluga u turizmu više ne propisuje nadležnost za nadzor nad pružanjem neregistriranih usluga u turizmu, odnosno poštivanje zabrane javnog oglašavanja ili reklamiranja neregistriranih pružatelja usluga,
  • iznimka koja bi olakšala poslovanje pravnim i fizičkim osobama, domaćim i stranim, da za pružanje usluga iznajmljivanja plovila i smještaja gostiju na plovilima, ako ih pružaju sukladno posebnom propisu iz nadležnosti ministarstva nadležnog za pomorstvo koji uređuje uvjete za obavljanje tih usluga, ne moraju ishoditi rješenje za pružanje tih usluga sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu,
  • brisanje jednog od uvjeta za obavljanje poslova voditelja poslovnice, i to uvjeta da ima dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu,
  • da iznimno turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku putem interneta, usluge može pružati i u prostoru stambene namjene.

Objavljeno: 10.03.2014.

natrag