U Nar. nov., br. 143 od 3.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina koji stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Ovim zakonom mijenjaju se i dopunjuju područja koja se odnose na: predmet oporezivanja, poreznu osnovicu, porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo, utvrđivanje poreza, naplatu poreza, te kaznene odredbe.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina pristupilo se radi usklađenja s odredbama Zakona o PDV-u. Značajke oporezivanja prometa nekretnina od 1.1.2015. su:

  • porez na promet nekretnina se ne plaća na stjecanje nekretnina na čiju isporuku se obračunava PDV - izbjegava se dvostruko oporezivanje,
  • ako isporuka nije oporeziva PDV-om, oporeziva je porezom na promet nekretnina,
  • zemljište i građevina će se oporezivati kao jedinstvena cjelina (osim na građevine, i na zemljište će se plaćati PDV, a ne više porez na promet nekretnina),
  • građani više neće moći ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za zemljište kod prvokupa nove nekretnine - zemljište i građevina oporezuju se kao jedinstvena cjelina.

Na sve sklopljene ugovore i druge isprave o stjecanju nekretnina, odnosno na sve odluke koje su postale pravomoćne do 31. prosinca 2014. porez na promet nekretnina utvrdit će se po odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, br. 69/97., 26/00., 127/00., 153/02. i 22/11.), neovisno o statusu porezne prijave.

Više o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina pisali smo u TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/14.

Objavljeno: 08.12.2014.

natrag