U Nar. nov., br. 143 od 3.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji će stupiti na snagu 1.1.2015, osim čl. 11. Zakona o izmjenama i dopunama (čl. 30. Zakona)  u dijelu koji se odnosi na oporezivanje kapitalnih dobitaka, a koji stupa na snagu 1.1.2016.

Iz navedenoga zakona izdvajamo sljedeće:

 • pri isplati plaća od 1.1.2015. primjenjuju se novi porezni razredi i to na način da se porezna osnovica do 2.200,00 kn oporezuje stopom od 12%, od 2.200,00 do 13.200,00 - 25% te od 13.200,00 - 40%;
 • pojam uzdržavane osobe proširen je i na izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera poreznog obveznika, roditelja izvanbračnog druga/ životnog partnera i neformalnog životnog partnera te bivšeg izvanbračnog druga/ životnog partnera i neformalnog životnog partnera za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje;
 • izmijenjen je i dopunjen čl. 10. Zakona sukladno kojem se ne plaća porez na dohodak:
  • na primitke u visini razlike između primljenih bespovratnih sredstava isplaćenih iz fondova Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu mjere trajne obustave ribolovne aktivnosti uz uništenje plovila i knjigovodstvene vrijednosti tog plovila
  • stipendije studenata na poslijediplomskim studijima u skladu s točkama 12., 13. i 18. ovoga članka te primitke, osim primitaka iz čl. 5. ovoga Zakona, koji se isplaćuju poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima u skladu s toč. 13. i 18. čl. 10. odnosno iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, za pokriće troškova školovanja, usavršavanja i znanstvenih istraživanja, odobrenih na temelju javnih natječaja, vjerodostojnih isprava i do propisanih iznosa. Ministar financija pravilnikom će propisati visine neoporezivih iznosa i vrste porezno priznatih troškova, vjerodostojne isprave na temelju kojih se odobravaju troškovi te oblik i sadržaj evidencija i izvješća o ostvarenim primicima namijenjenih pokriću troškova;
 • članarine po osnovi članstva u strukovnim komorama, obvezne za obavljanje poslova kod poslodavca, ne oporezuju se;
 • ako porezni obveznik na vlastiti zahtjev plaća porez na dobit umjesto poreza na dohodak, takav zahtjev obvezuje ga sljedeće 3 godine;
 • propisano je oporezivanje primitaka od otpada kao dohodak od imovine;
 • propisuje se oporezivanje kamata (na kunsku i deviznu štednju, po vrijednosnim papirima, temeljem danih zajmova) s propisanim izuzećima u čl. 30. st. 15. Zakona s tim da se kamate obračunate do 31.12.2014. ne oporezuju;
 • od 1.1.2016. oporezivat će se i otuđenje financijske imovine;
 • poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak primijenit će se prvi puta za godišnje prijave poreza na dohodak za 2015.;
 • razlika između vrijednosti imovine i visine stečenih sredstava oporezuje se kao drugi dohodak po stopi od 40% i dr.

Objavljeno: 08.12.2014.

natrag