U Nar. nov., br. 143 od 3.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji stupa na snagu 11.12.2014. osim odredbi koje stupaju na snagu 1.1.2015.

Kao najvažnije izmjene i dopune Zakona s primjenom od 1.1.2015. ističemo sljedeće:

  • za sve porezne obveznike (neovisno o organizacijskom obliku) čije isporuke u prethodnoj godini nisu bile veće od 3.000.000,00 kn bez PDV-a uvodi se mogućnost oporezivanja prema naplaćenim naknadama;
  • stupaju na snagu odredbe o oporezivanju telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja te elektroničkih usluga. Pojednostavljeni postupak se proširuje i na isporučitelje tih usluga koji imaju sjedište u EU. Navedene usluge se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici, a mjesto obavljanja usluga je mjesto sjedišta, prebivališta ili boravišta osobe koja nije porezni obveznik;
  • porezni obveznik kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga u tuzemstvu odgovara kao jamac platac za plaćanje PDV-a, ako iz objektivnih okolnosti proizlazi da je znao ili morao znati da s takvom transakcijom sudjeluje u prijevarnim aktivnostima kojima je namjera izbjegavanje plaćanja PDV-a;
  • otvara se mogućnost ispravka pretporeza za zalihe dobara, a nastavno na ulazak/izlazak iz sustava PDV-a;
  • na sve lijekove koji se izdaju na liječnički recept i koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode neovisno o tome jesu li uvršteni na Listu lijekova HZZO-a;
  • ukida se obveza podnošenja Obrasca PDV-K za 2015. i dr.

Više o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u možete pročitati u TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/14.

Objavljeno: 08.12.2014.

natrag