U Nar. nov., br. 152/14 od 22.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 30.12.2014.

Zakonom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

- Direktiva Vijeća 91/672/EEZ od 16. prosinca 1991. o uzajamnom priznavanju nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz putnika i robe unutarnjim vodnim putovima,

- Direktiva Vijeća 96/50/EZ od 23. srpnja 1996. o usklađivanju uvjeta za dobivanje nacionalnih svjedodžbi zapovjednika za prijevoz robe i putnika unutarnjim vodnim putovima u Zajednici,

- Direktiva Vijeća 96/75/EZ od 19. studenoga 1996. o sustavima iznajmljivanja plovila i određivanja cijena u domaćem i međunarodnom prijevozu unutarnjim vodnim putovima u Zajednici,

- Direktiva 2005/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o usklađenim riječnim informacijskim servisima (RIS) na unutarnjim vodnim putovima u Zajednici,

- Direktiva 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 82/714/EEZ; Direktiva Komisije 2013/49/EU оd 11. listopada 2013. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe te

- Direktiva 2009/100/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o uzajamnom priznavanju svjedodžbi o sposobnosti za plovidbu plovila unutarnje plovidbe.

Isprave plovila su upisni list, privremeni upisni list i dozvola za plovidbu čamca. Knjige plovila su brodski dnevnik, popis posade i radio dnevnik. Knjige plovila izdaju lučke kapetanije. Isprave i knjige propisane ovim Zakonom moraju biti napisane na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Tehnički pregledi čamaca mogu biti: osnovni, redoviti i izvanredni. Osnovni pregled je obvezan pregled kojem podliježe čamac prije početka korištenja prigodom: - upisa u upisnik čamaca, - izmjene namjene, granica plovidbe ili drugih svojstava čamca na koje se odnose odredbe Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju čamaca unutarnje plovidbe. Osnovnim pregledom neće se provjeravati konstrukcija, uređaji i oprema čamca obuhvaćena ispravom o tehničkom nadzoru za vrijeme gradnje izdanom od priznatog klasifikacijskog društva. Redoviti pregledi su obvezni pregledi kojima podliježe postojeći čamac u vremenskim razmacima propisanim Tehničkim pravilima. Izvanredni pregled jest obvezan pregled kojem podliježe postojeći čamac: - nakon što pretrpi nesreću ili se utvrde nedostaci koji mogu utjecati na njegovu sposobnost za plovidbu, - prilikom popravaka ili obnove dijelova čamca, - prilikom promjene namjene ili područja plovidbe.

Voditelj čamca koji je pretrpio plovidbenu nesreću dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana prijaviti plovidbenu nesreću lučkoj kapetaniji koja će o tome sastaviti zapisnik.

Čamac se baždari prije upisa u upisnik čamaca, a isti vodi lučka kapetanija nadležna prema mjestu prebivališta vlasnika čamca. Iznimno, čamac se može upisati kod lučke kapetanije nadležne prema mjestu gdje čamac pretežito boravi.

Isprave čamca i vlastite isprave zapovjednika čamca moraju se nalaziti na čamcu i uvijek biti dostupne u svrhu provjere. Isprava o sposobnosti za plovidbu čamca koju izdaje strana država priznaje se uz uvjet uzajamnosti. Ako čamac koji nije upisan na području Republike Hrvatske pripada stranom državljaninu koji nema boravište u Republici Hrvatskoj, a čamac nema isprave o sposobnosti za plovidbu, lučka kapetanija će zabraniti plovidbu čamcu dok se pregledom čamca ne utvrdi njegova sposobnost za plovidbu.

Osoba na koju je vlasnik čamca prenio svoje pravo vlasništva dužna je u roku od 30 dana od dana stjecanja podnijeti nadležnoj lučkoj kapetaniji prijedlog za upis promjene podataka u upisniku čamaca.

Kad se pravo vlasništva i druga stvarna prava na plovnom objektu stječu na temelju pravnog posla, za valjanost pravnog posla potreban je pisani oblik. Pravni posao koji nije sklopljen u pisanom obliku nema pravni učinak. Pravo vlasništva i druga stvarna prava na plovnom objektu mogu se steći, prenijeti, ograničiti i ukinuti jedino upisom u odgovarajući upisnik ili očevidnik.

Investitor ili vlasnik objekata ili sredstava izgrađenih ili postavljenih na obali ili na unutarnjim vodama Republike Hrvatske dužni su ih održavati u takvom stanju da ne predstavljaju opasnost za ljudske živote, sigurnost plovidbe i okoliš. Ako takvi objekti ili sredstva ugrožavaju ili mogu ugroziti ljudske živote i sigurnost plovidbe, lučka kapetanija će odrediti mjere koje se moraju poduzeti da se ti objekti ili sredstva dovedu u ispravno stanje ili će narediti njihovo uklanjanje.

Luke se prema namjeni razvrstavaju na:

- javne luke - luke koje imaju obvezu pružanja javnih usluga, u koje može uploviti plovilo u domaćem ili međunarodnom prometu radi obavljanja prekrcajnih operacija, opskrbe zalihama, smjene posade ili nekoga drugog razloga sukladno odredbama ovoga Zakona,

- privatne luke - luke koje ne obavljaju javne usluge, već služe lučkom korisniku za obavljanje osnovne gospodarske aktivnosti.

Vrste lučkih pristojbi su: 1. pristojba za uporabu obale ili pristana (plaća ju plovilo koje koristi luku u svrhu ukrcaja ili iskrcaja tereta ili putnika), 2. ležarina (plaća ju plovilo koje koristi luku u bilo koju drugu svrhu različitu od ukrcaja ili iskrcaja tereta ili putnika), 3. pristojba za vez (plaća ju plovilo koje koristi luku).

Lučke djelatnosti u javnim lukama i javnim pristaništima smiju se obavljati na temelju koncesije, i to:

- koncesije za javne usluge, za obavljanje lučkih usluga,

- koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra iz čl. 141. ovoga Zakona,

- koncesije za javne radove, za građenje lučkih građevina, prema propisima o javno-privatnom partnerstvu.

Lučke usluge u privatnim lukama i privatnim pristaništima obavljaju se temeljem koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

Koncesije se daju temeljem propisa o koncesijama i propisa o javnoj nabavi, osim ako je ovim Zakonom izričito drugačije određeno. Koncesije daje lučka uprava, uz suglasnost Ministarstva.

Rok na koji se daje koncesija u javnim lukama i javnim pristaništima određuje se vrstom koncesije i planskim dokumentima temeljem kojih se daje koncesija, a najduže:

1. Koncesije za javne usluge, za obavljanje lučkih usluga:

- za nautičke usluge do 5 godina,

- za transportne usluge do 15 godina.

2. Koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, za ostale gospodarske djelatnosti koje se obavljaju na lučkom području do 25 godina.

3. Koncesije za javne radove, kada se koncesija daje za građenje lučkih građevina, prema modelu javno-privatnog partnerstva do 30 godina, a uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske do 50 godina.

Rok za davanje koncesije za lučke usluge u privatnim lukama i privatnim pristaništima koje se obavljaju temeljem koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, određuje se prema trajanju gospodarske aktivnosti koja je osnova za davanje koncesije, a najduže do 50 godina.

Na temelju odluke o davanju koncesije lučka uprava potpisuje ugovor o koncesiji s koncesionarom.

Za obavljanje špediterskih usluga i agenture u brodarstvu na lučkom području potrebno je upisati se u popis pružatelja navedenih usluga koji vodi i javno objavljuje lučka uprava. Na upis ima pravo gospodarski subjekt koji: - je registriran za obavljanje navedenih djelatnosti, - ima odgovarajuća ovlaštenja po posebnim propisima, - nema porezni dug i nije u postupku stečaja ili likvidacije, - podnese izjavu kako će obavljati djelatnost sukladno pozitivnim zakonskim propisima, uzancama, običajima i pravilima struke.

Ugovorom o agentiranju u brodarstvu brodarski agent se obvezuje na temelju opće ili posebne punomoći, u ime i za račun nalogodavatelja, obavljati brodarske agencijske poslove te poslove pomaganja, posredovanja i zastupanja, a nalogodavatelj se obvezuje brodarskom agentu nadoknaditi troškove i platiti nagradu. Poslovi agentiranja u brodarstvu posebice jesu: - prihvaćanje i otpremanje plovila, - posredovanje pri sklapanju ugovora o iskorištavanju plovila, - opskrba zalihama, - briga o posadi i putnicima.

Objavljeno: 30.12.2014.

natrag