U Nar. nov., br. 94 od 31.7.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju koji stupa na snagu 8.8.2014. godine.

Ovim izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju preuzima se dio odredbi Direktive Solventnost II kako bi se omogućila primjena slijedećih smjernica EIOPA-e:

  • Smjernice o sustavu upravljanja (EIOPA-CE-13/08 HR),
  • Smjernice za podnošenje informacija nacionalnim nadležnim tijelima (EIOPA-CE13/HR),
  • Smjernice za anticipativnu procjenu vlastitih rizika društva (utemeljenu na načelima ORSA-e) (EIOPA-CP-13//09 HR).

Slijedom Smjernica, izmijenjene su odredbe koje se odnose na kvalificirane udjele, uvjete za članove uprave i članove nadzornog odbora društva za osiguranje, uvjete za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, prijenos i preuzimanje portfelja osiguranja, sustav upravljanja i ključne funkcije unutar sustava upravljanja na način da su ugrađene sljedeće funkcije: funkcija upravljanja rizicima, funkcija praćenja usklađenosti s relevantnim propisima, funkcija unutarnje revizije i aktuarska funkcija te su detaljnije uređeni revizija i nadzor.

Nadalje, ovim Zakonom povećani su najmanji iznosi temeljnog i jamstvenog kapitala za društva za reosiguranje tu su povećani iznosi koji se odnose na osiguranje odgovornosti društava za zastupanje u osiguranju i društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.

Uveden je pomoćnik zastupnika u osiguranju koji će moći pomagati zastupniku u osiguranju na način da ga dovodi u vezu s potencijalnim ugovarateljem osiguranja uz naknadu, no neće moći obavljati druge poslove zastupanja u osiguranju niti će moći poslove obavljati za više zastupnika u osiguranju.

Ovim Zakonom izbrisane su odredbe koje se odnose na pravo koje se primjenjuje na ugovor o osiguranju zbog izravne primjene Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I).

Objavljeno: 01.08.2014.

natrag