U Nar. nov., br. 152/14 od 22.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 30.12.2014.

Zakon, između ostalog, propisuje da ako je dužnosnik kojeg imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske ili predsjednik Republike Hrvatske pravomoćno osuđen, prvostupanjski sud će prijepis pravomoćne osuđujuće presude dostaviti tijelu koje je dužnosnika imenovalo ili potvrdilo. Ako je dužnosnik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave pravomoćno osuđen, prvostupanjski sud će prijepis pravomoćne osuđujuće presude dostaviti nadležnom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ako je javni bilježnik pravomoćno osuđen, prvostupanjski sud će prijepis pravomoćne osuđujuće presude dostaviti ministarstvu nadležnom za pravosuđe i Hrvatskoj javnobilježničkoj komori.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 80/11) u čl. 51. podst. 3. riječi: ''1. siječnja 2015.'' zamjenjuju se riječima: ''1. siječnja 2020.''. Navedeno znači da će se odredbe o visokom kaznenom sudu (uređene čl. 19.e) primjenjivati od 1.1.2020.

Objavljeno: 30.12.2014.

natrag