U Nar. nov., br. 152/14 od 22.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 30.12.2014.

Zakon, između ostalog, propisuje da je statusno javno-privatno partnerstvo  model JPP-a temeljen na članskom odnosu između javnog partnera i privatnog partnera u zajedničkom trgovačkom društvu, koje je nositelj provedbe projekta JPP-a. U svrhu provedbe projekta JPP-a, javni i privatni partner sklapaju ugovor o JPP-u kojim uređuju međusobna prava i obveze. Javni partner može dopustiti osnivanje prava građenja u korist privatnog partnera, i to bez plaćanja naknade. Sva pitanja vezana uz osnivanje, odnosno prijenos prava građenja i davanje koncesije, uključujući i pitanje naknada, javni i privatni partner uređuju ugovorom. Javni partner  je jedno ili više javnih tijela koje s privatnim partnerom sklapa ugovor o JPP-u. Privatni partner u ugovornom javno-privatnom partnerstvu je društvo posebne namjene, a u statusnom javno-privatnom partnerstvu gospodarski subjekt u članskom odnosu s javnim partnerom u zajedničkom trgovačkom društvu. Odabir privatnog partnera provodi se sukladno propisima iz područja javne nabave, uz primjenu čl. 5. i 14. Zakona. Iznimno, u postupku odabira privatnog partnera ne primjenjuju se odredbe propisa o javnoj nabavi koje se odnose na podizvoditelje te na zajednicu ponuditelja odnosno zajedničku ponudu u vezi s obvezom navođenja dijela ugovora koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja i pitanjem plaćanja članu te zajednice.

Projekti JPP-a male vrijednosti su projekti čija je kapitalna vrijednost jednaka ili manja od 5.000.000 eura bez poreza na dodanu vrijednost u kunskoj protuvrijednosti. Osnovna pitanja pripreme, dokumentacije i provedbe projekata JPP-a male vrijednosti, propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom. Ostala pitanja pripreme, dokumentacije i provedbe projekata JPP-a male vrijednosti, uzimajući u obzir specifičnosti djelatnosti odnosno vrste javne usluge koja se uređuje, propisuje pravilnicima ministar nadležan za gospodarstvo.

Kapitalna vrijednost projekta znači ukupne procijenjene troškove izgradnje javne građevine prema komparatoru troškova javnog sektora (PSC) uključujući i sve zavisne troškove povezane s izgradnjom javne građevine, a isključuje troškove održavanja, zamjene istrošenih materijala i opreme te troškova uporabe iskazanih u komparatoru troškova javnog sektora.

U roku od 120 dana od dana stupanja na snagu Zakona ravnatelj Agencije za javno-privatno partnerstvo poduzet će radnje potrebne za provedbu pripajanja Agencije za javno-privatno partnerstvo Agenciji za investicije i konkurentnost u sudskom registru.

Objavljeno: 30.12.2014.

natrag