U Nar. nov., br. 39 od 27.3.2014. objavljen je  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog Proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu koji je stupio na snagu 28.3.2014.

Pored ostalih izmjena, novim čl. 46.a i 46.b propisane su mjere za umanjenje prekomjernog deficita. Tako je propisano da su članovi skupština trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima RH ima većinski paket dionica ili većinski udio, obvezni poduzeti sve potrebne radnje i mjere da trgovačka društva dio dobiti nakon oporezivanja za 2013. godinu uplate izravno u Proračun, a razmjerno paketu dionica ili udjela RH u temeljnom kapitalu društva.

Isto tako su i agencije, zavodi i druge pravne osobe s javnim ovlastima kojima je osnivač Republika Hrvatska, a koji nemaju status proračunskog korisnika, obvezni dio viška prihoda nad rashodima iskazan u računu prihoda i rashoda na dan 31. prosinca 2013. uplatiti u Proračun.

Objavljeno: 31.03.2014.

natrag