U Nar. nov., br. 19 od 12. veljače 2014. objavljen je  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti koji stupa na snagu dana 20.2.2014.

Konačnim prijedlogom zakona dosadašnje fiskalno pravilo zamjenjuje se novim koje omogućava određeno protucikličko djelovanje fiskalne politike tj. poticanje gospodarskog rasta u recesijskim uvjetima i obratno, a u isto vrijeme je usklađeno s okvirom za upravljanje ekonomskom politikom u Europskoj uniji. Također, uvodi se privremeno fiskalno pravilo budući da ce se fiskalno pravilo iz članka 4. Zakona moći primjenjivati tek po određivanju plana prilagodbe, a u svrhu ostvarivanja srednjoročnog proračunskog cilja.

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (koji je na snazi) uvedena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti. Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu, odnosno financijskom planu.

Konačnim prijedlogom zakona uvodi se obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, odnosno primjena Zakona proširuje i na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, otvaraju se mogućnosti za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, a upravo su gore spomenuta trgovačka društva i druge pravne osobe najveći potencijalni korisnici tih sredstava. Obzirom na obveze koje se moraju ispuniti prije i pri korištenju fondova Europske unije, od potencijalnih korisnika sredstava iz fondova Europske unije zahtijeva se izgrađen, transparentan sustav financijskog upravljanja i kontrola. Nadalje, dio spomenutih trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, posebice na lokalnoj i regionalnoj razini, dobivaju značajna sredstva i iz nadležnog proračuna. Uvođenjem obveze davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti nadležnom ministarstvu, odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave s razine ove grupe korisnika jačaju se linije odgovornosti prema nadležnom ministru, odnosno županu, gradonačelniku i načelniku. Izjave o fiskalnoj odgovornosti postaju instrumenti procjene kvalitete funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola koje je uspostavio čelnik trgovačkog društva ili druge pravne osobe kako bi u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava.

Člankom 11. Zakona propisan je način na koji čelnik odgovara za povredu odredaba Zakona. Time je uvedena politička odgovornost kao još jedna komponenta osobne odgovornosti svakog od čelnika za dobro uspostavljanje sustava financijskog upravljanja koji je preduvjet zakonitog i učinkovitog korištenja javnog novca. Politička je odgovornost uvedena i s obrazloženjem da ce se pristupiti izradi izmjena i dopuna propisa kojima je uređeno imenovanje, odnosno izbor čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kako bi se navedena odredba mogla učinkovito primjenjivati u praksi. Međutim, izmjene i dopune nisu provedene do danas. S obzirom na navedeno, u međuvremenu je pokrenut i postupak za ocjenu suglasnosti članka 11. stavka 3. Zakona s Ustavom Republike Hrvatske zbog neprovedivosti u praksi. Slijedom navedenoga predlaže se brisanje odredaba o političkoj odgovornosti za čelnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno zamjena istih kaznenim odredbama, odnosno prekršajnom odgovornošću koja je u skladu s propisima koji se odnose na prekršaje općenito, a imajući u vidu težinu i posljedice koje nastaju činjenjem navedenih prekršaja. Politička odgovornost za čelnike ostalih razina ostaje na snazi, a za iste se uvode i prekršajne odredbe u slučaju da čelnik ne sastavi i dostavi Izjavu o fiskalnoj odgovornosti i ako Ministarstvo financija, nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prilikom provjere sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti uoči da je dokumentacija temeljem koje se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti nevjerodostojna. Dakle, predloženim se izmjenama stavlja naglasak na vjerodostojnost danih izjava o fiskalnoj odgovornosti, odnosno na jačanje sustava odgovornosti prilikom postupka davanja, ali i kontrola izjava o fiskalnoj odgovornosti koje daju čelnici.

 

Objavljeno: 17.02.2014.

natrag