U Nar. nov., br. 147 od 12.12.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona ograničava se stopa prireza porezu na dohodak koju može Grad Zagreb propisati za obveznike poreza na dohodak sa svog područja s najviše 30% na najviše 18%.

Promet ostvaren obavljanjem ugostiteljske djelatnosti, osim plaćanja poreza na dodanu vrijednost oporezuje se i općinskim ili gradskim porezom na potrošnju.

Važećim Zakonom propisano je da se obračun i način plaćanja poreza uređuje odlukom grada odnosno općine. Odlukama gradova odnosno općina rokovi plaćanja poreza na potrošnju različito su uređeni stoga se ovim Izmjenama i dopunama Zakona želi zakonski propisati jedinstveno postupanje u vezi rokova podnošenja obrasca za razrez poreza na potrošnju.

Plaćanje poreza na potrošnju sada se veže za rokove predaje mjesečne prijave PDV-a te se porez na potrošnju plaća mjesečno.

Izmjenama i dopunama Zakona također se propisuje zbirno podnošenje obrasca za sve poslovne prostore poreznog obveznika, ukoliko se nadležnim tijelom smatra Ministarstvo financija, Porezna uprava. Ako je nadležno tijelo općina ili grad, prijava se i dalje podnosi pojedinačno za svaki poslovni prostor.

Promijenjena je i mjesna nadležnost za prijavu poreza na potrošnju, te se porez prijavljuje prema prebivalištu odnosno sjedištu poreznog obveznika, a ne više prema mjestu u kojem se nalazi poslovni prostor.

Objavljeno: 15.12.2014.

natrag