Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08 - 148/13) povećana je opća stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%, propisano je novo dospijeće plaćanja obveze doprinosa za osobe zaposlene kod poslodavca sa sjedištem ili mjestom rada u EU, ujednačeni su rokovi za obračunavanje i plaćanje doprinosa za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje plaćaju porez na dobit, izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13) te Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar. nov., br. 80/08 - 153/13).

Izmjene i dopune Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag