U Nar. nov., br. 127 od 29.10.2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koji stupa na snagu dana 6.11.2014.

Predmetnim izmjenama i dopunama Zakona uvodi se institut "djela siročeta".

Djelom siročetom smatra se djelo za koje nije identificiran autor ili nijedan od koautora ili, čak i ako je identificiran autor ili jedan ili više koautora nekog djela, ali nijedan od njih nije pronađen.

Navedeni institut primjenjuje se na:

  • djela izdana u obliku knjiga, časopisa, novina, revija ili drugih tiskovina koja čine sastavni dio zbirki u javno dostupnim knjižnicama, obrazovnim ustanovama ili muzejima i drugim pravnim osobama koje obavljaju muzejsku djelatnost, kao i zbirki arhiva ili ustanova za filmsku i audiobaštinu;
  • kinematografska ili druga audiovizualna djela koja čine sastavni dio zbirki u javno dostupnim knjižnicama, obrazovnim ustanovama ili muzejima i drugim pravnim osobama koje obavljaju muzejsku djelatnost, kao i zbirki arhiva ili ustanova za filmsku ili audio baštinu i
  • kinematografska ili druga audiovizualna djela koje su proizvele (producirale) javne organizacije za radiodifuziju do zaključno 31. prosinca 2002. i koja se nalaze u njihovim arhivima;
  • koja su zaštićena autorskim pravom i prvi put izdana u Republici Hrvatskoj ili, ako nisu izdana, prvi put emitirana u Republici Hrvatskoj.

Ovaj Zakon primjenjuje se na sva djela, umjetničke izvedbe, fonograme i videograme koji su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11 i 141/13) na dan 29. listopada 2014. ili kasnije.

Ovaj Zakon primjenjuje se ne dovodeći u pitanje pravne poslove sklopljene ili prava stečena prije 29. listopada 2014.

Objavljeno: 30.10.2014.

natrag