U Nar. nov., br. 93 od 30. srpnja 2014. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Izmjene Zakona stupaju na snagu 1. rujna 2014., osim članka 35., članaka 42. i 43., članka 45., članaka 47. do 52., članaka 55. do 58., članaka 64. i 65., članka 67. stavaka 4. i 6., članaka 76. i 77. Izmjena i dopuna Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2015.

Kako je uočena zloupotreba dostave u ovršnom postupku, propisano je zakonsko rješenje dostave za fizičke osobe na adresu koja je upisana u evidenciju MUP-a, a pristup će biti omogućen sucima i javnim bilježnicima elektroničkim putem.

S obzirom na učestalu pojavu da su "predvidivi" troškovi kod troškova ovršnog postupka često višestruko veći od glavnog duga, potrebno je u prijedlogu za ovrhu jasno razgraničiti zahtjev za naknadu nastalih troškova i zahtjev predvidivih troškova.

Izmjenama Zakona omogućeno je da ovršenik, uz određene pretpostavke, zatraži od suda odgodu ovrhe kako bi, umjesto ovrhe na nekretnini, unovčenjem nekog drugog imovinskog prava namirio tražbinu.

Novina je uvođenje Fine u postupku provedbe ovrhe na nekretninama. Osim toga, vrijednost nekretnine koja se prodaje utvrđivat će sud temeljem procjene neovisnog sudskog vještaka ili procjenitelja. Ako prodana nekretnina predstavlja nekretninu u kojoj ovršenik stanuje i koja je nužna za zadovoljenje osnovnih stambenih potrebe ovršenika i osoba koje je dužan uzdržavati, ovršeniku se daje pravo korištenja nekretnine određeno razdoblje uz pretpostavke određene zakonom.

Odredbe o izuzimanju od ovrhe, prema pravilima za plaću, odnose se i na primanja ovršenika koja nisu plaća, mirovina niti primici od obavljanja samostalne djelatnosti, od slobodnih zanimanja, od poljoprivrede i šumarstva, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, kao niti primici od osiguranja (drugi dohodak prema posebnim propisima) i imaju karakter jedinih stalnih novčanih primanja, ako ovršenik javnom ispravom dokaže da je to primanje jedino stalno novčano primanje.

Od ovrhe su izuzeti, sukladno dopunjenom čl. 172. Ovršnog zakona, i:

  • utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,
  • naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
  • dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
  • naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,
  • potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada.Objavljeno: 31.07.2014.

natrag