U Nar. nov., br. 19. od 12. veljače 2014. objavljen je Zakon o inspektoratu rada koji stupa na snagu dana 20. veljače 2014.

Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo Inspektorata rada, upravljanje Inspektoratom rada, uvjeti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz djelokruga Inspektorata rada, dužnosti i ovlasti inspektora rada u svrhu zaštite javnog interesa u provedbi tih propisa te prekršajna odgovornost.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 116/08., 123/08. i 49/11.) koje se odnose na inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu te na inspektore rada.

Objavljeno: 17.02.2014.

natrag