U Nar. nov., br. 94 od 31.7.2014. objavljen je Zakon o faktoringu koja stupa na snagu 8.8.2014. godine.

Ovim se Zakonom uređuju ugovor o faktoringu, prava i obveze subjekata u poslovima faktoringa, uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada faktoring-društva, način i uvjeti za prekogranično obavljanje djelatnosti, izvještavanje, nadzor poslovanja faktoring-društava te upravljanje rizicima.

Objavljeno: 01.08.2014.

natrag