U Nar. nov., br. 38/14 od 26. ožujka 2014. objavljena je Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2014. godinu (u nastavku: Uredba), koja stupa na snagu 3. travnja 2014.

Uredbom se određuje način vrednovanja i obračunavanja vrijednosti iznosa naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici, vještaci i tumači na temelju rješenja donesenog od nadležnog ureda državne uprave u županijama, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba  u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Objavljeno: 31.03.2014.

natrag