U Nar. nov., br. 71 od 11.6.2014. objavljena je Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa koja stupa na snagu 19.6.2014.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (»Narodne novine«, broj 28/2012).

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva pravosuđa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug i način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova, način planiranja poslova, radno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitoga značaja za rad Ministarstva.

Objavljeno: 16.06.2014.

natrag