U Nar. nov., br. 90 od 25.7.2014. objavljena je Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 2.8.2014.

Uredbom se propisuje postupanje s tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje s uređajima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koji ih sadrže, provjera propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visina naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, način označavanja uređaja i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise te način izvješćivanja o tim tvarima.

Stupanjem na snagu Uredbe prestaje važiti Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (Nar. nov., br. 92/12).

Objavljeno: 28.07.2014.

natrag