U Nar. nov., br. 74/14 od 18. lipnja 2014. objavljena je Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina (u nastavku: Uredba), a stupa na snagu 26. lipnja 2014.

Uredba je donesena za potrebe provedbe Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13)  i drugih zakona, a njome se uređuje način procjene vrijednosti nekretnina, način prikupljanja podataka i njihova evaluacija za sve nekretnine u RH neovisno u čijem su vlasništvu, osim ako posebnim zakonom nije propisano drukčije.

Odredbe Uredbe ne odnose se na procjene vrijednosti nekretnina koje su započete imenovanjem, ugovorom ili narudžbom, i izdavanjem pojedinačnog zadatka za ovlaštenog sudskog vještaka ili ovlaštenog sudskog procjenitelja prije stupanja Uredbe na snagu.

Objavljeno: 23.06.2014.

natrag