U Nar. nov., br. 154/14 od 24. prosinca 2014. objavljena je Uredba o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenjakoja stupa na snagu  1. siječnja 2015. godine.

Danom stupanja Uredbe na snagu prestaje važiti Zakon o listi tjelesnih oštećenja (Nar. nov., broj 162/98).

Objavljeno: 31.12.2014.

natrag