U Nar. nov., br. 90 od 25.7.2014. objavljena je Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 2.8.2014.

Uredbom se određuje naknada štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine nastale radnjom fizičke ili pravne osobe koja je bez valjane pravne osnove obavljala rudarske radove. Fizička ili pravna osoba koja je bez valjane pravne osnove obavljala rudarske radove, dužna je nadoknaditi štetu nastalu protupravnim izvođenjem radova Republici Hrvatskoj, kao vlasniku rudnog blaga.

Naknada štete nastale protupravnim otkopavanjem ili pridobivanjem mineralne sirovine prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, a sam postupak naknade štete vodi tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom.

Objavljeno: 28.07.2014.

natrag