U Nar. nov., br. 157 od 31.12.2014. objavljena je Uredba o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža koja stupa na snagu 1.1.2015.

Ovom se Uredbom produžuje razdoblje uskrate plaća po osnovi ostvarenih godina radnog staža, koje je kolektivnim ugovorima ugovoreno u visini od 4, 8 i 10% (za zaposlene u državnim službama kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta  i za zaposlene u javnim službama kao uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta ili kao uvećanje osnovice za izračun plaće ili kao uvećanje plaće izračunate kao umnožak osnovne plaće i dodataka s osnova uvjeta rada) do 31. ožujka 2015.

Objavljeno: 05.01.2015.

natrag