U Nar. nov., br. 89 od 24.7.2014. objavljena je Uredba o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koja stupa na snagu 25.7.2014.

Ovom Uredbom mijenja se čl. 40 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13 i 30/14) koji sada glasi:

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora u području ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga, turistički inspektor će rješenjem zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanje ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog tijela izdanom temeljem članaka 19., 20., 22., 23., 25., 33. i 38.a Zakona.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor je dužan otpremiti stranci najkasnije sljedeći radni dan od zaključenja zapisnika o inspekcijskom nadzoru.

(3) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Postupci započeti prema odredbama čl. 40. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13 i 30/14) do dana stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Objavljeno: 28.07.2014.

natrag