U Nar. nov., br. 89 od 24.7.2014. objavljena je Uredba o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu koja stupa na snagu 25.7.2014.

Ovom Uredbom mijenja se čl. 58. Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 68/07, 88/10 i 30/14) koji sada glasi:

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora u području pružanja usluga u turizmu, turistički inspektor će rješenjem zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, daljnje pružanje usluga u turizmu, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog tijela izdanom temeljem članaka 10., 27., 47., 50., 54. i 55. Zakona.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, turistički inspektor je dužan otpremiti stranci najkasnije sljedeći radni dan od zaključenja zapisnika o inspekcijskom nadzoru.

(3) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Postupci započeti prema odredbama čl. 58. Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 68/07, 88/10 i 30/14) do dana stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Objavljeno: 28.07.2014.

natrag