U Nar. nov., br. 87 od 21.7.2014. objavljena je Uredba o izmjeni tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama koja stupa na snagu 29.7.2014.

Ovim Uredbom mijenja se Tarifni broj 42. u Tarifi upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 8/96 - 69/14).

Objavljeno: 22.07.2014.

natrag