Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br.  25/13 - 77/14) donesena je temeljem Zakona o plaćama u javnim službama (Nar. nov., br. 27/01 i 39/09). Izmjenama Uredbe propisuju se posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u ustanovama kulture.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 27.06.2014.

natrag