U Nar. nov., br. 151 od 19.12.2014. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Objavljeno: 23.12.2014.

natrag