U Nar. nov., br. 51 od 25.4.2014. objavljena je Uredba  o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama koja stupa na snagu 3. svibnja 2014.

Ovom Uredbom mijenjaju se čl. 4. dosadašnje Uredbe (koji uređuje posebne  nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova u javnim službama u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje) te  čl. 5., 13., 32., a dodaju i novi čl. 54.h i 54.i kojima se uređuju posebni  nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj agenciji za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i Agenciji za ugljikovodike.

Objavljeno: 28.04.2014.

natrag