U Nar. nov., br. 151 od 19.12.2014. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi. Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 23.12.2014.

natrag