U Nar. nov., br. 154/14 od 24. prosinca 2014. objavljena je Uredba o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (u nastavku: Uredba)koja stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Uredbom je u čl. 12. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (Nar. nov., br. 77/99, 133/02, 48/05 i 74/09) dodan novi st. 4. koji glasi:

»Putne isprave s osnovnom kontrolom pristupa podacima na elektroničkom nosaču podataka (putne isprave 2. generacije) koje će se izdavati nakon 31. prosinca 2014. godine, a do početka izdavanja putnih isprava s dodatnom kontrolom pristupa podacima na elektroničkom nosaču podataka (putne isprave 3. generacije), važit će najduže do 31. prosinca 2024. godine.«.

Objavljeno: 31.12.2014.

natrag