U Nar. nov., br. 87 od 21.7.2014. objavljena je Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama koja stupa na snagu 22.7.2014.

Ovom Uredbom iza čl. 54.i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 25/13 - 77/14) dodaje se novi čl. 54.j kojim se uređuju posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Centru za posebno skrbništvo.

Objavljeno: 22.07.2014.

natrag